Funderingsinspectie

 • Archiefonderzoek: . Het verzamelen van bouwkundige informatie van het pand bij het Gemeentearchief.
 • Visuele inspectie: Door het inspecteren van het pand wordt een eerste indicatie verkregen over de mogelijke kwaliteit van de fundering.
 • Lintvoegmeting en vloerwaterpassing: Met een lintvoegmeting wordt de hoogteligging van een doorgaande horizontale voeg in het metselwerk van de buitengevels vastgesteld. Ervan uitgaande dat de lintvoeg oorspronkelijk horizontaal heeft gelegen, ontstaat een beeld van het zakkingsverschil dat sinds de bouw in de fundering van het pand is opgetreden.  Met een vloerwaterpassing wordt de scheefstand van de vloer langs de muren vastgelegd. Beide metingen zijn niet nauwkeurig genoeg voor herhalingsmetingen
 • Loodmeting: De scheefstand van de gevel in verticale richting bepalen.
 • Nauwkeurigheidswaterpassing: In de buitengevels van het pand worden meetpunten geplaatst. De hoogten van deze meetpunten worden nauwkeurig gemeten. Door deze meting regelmatig (b.v. 1 x per jaar) te herhalen wordt informatie over de zakkingssnelheid van de meetpunten verkregen.
 • Grondonderzoek: Door het uitvoeren van een sondering wordt informatie verkregen over de bodemopbouw, de grondsoorten en de draagkracht van de bodem.
 • Grondwaterstand: Indien aanwezig wordt de grondwaterstand opgevraagd, via peilbuizen in de buurt, over de afgelopen periode.
 • Proefbelasting: . Door het uitvoeren van een proefbelasting kan de draagkracht van een paal worden vastgesteld.
 • Funderingsinspectie: Door het graven van een inspectieput , meestal bepaald aan de hand van een lintvoegmeting) kan de fundering visueel worden geïnspecteerd. Gelet wordt op eventuele breuk of vervorming van de funderingsonderdelen. De fundering wordt ingemeten en gefotografeerd. De grondwaterstand wordt vastgesteld. De hardheid van het hout wordt bepaald met een inslaghamer.
 • Houtonderzoek: Afhankelijk van de hardheid van het hout kunnen er houtmonsters worden genomen. Dit is voor de bepaling van de houtsoort, het type en de mate van aantasting door bacteriën en schimmels en de overgebleven draagkracht.
 • Beoordelingsrapport en advies : In dit rapport worden de resultaten van de afzonderlijke onderdelen van het funderingsonderzoek gepresenteerd. Op basis hiervan wordt de kwaliteit van de fundering beoordeeld en wordt advies gegeven hoe te handelen in de toekomst.


Bavib Funderingsondeerzoek

Funderingsconstructie met langshout (L1), kesp (K1) en paal (P2).

Wilt u meer weten over funderingsonderzoek neem contact met ons op of vraag hier vrijblijvend een offerte aan .