FUNDERINGSINSPECTIE

Beoordeling kwaliteit van betonpalen, houtenpaalfunderingen en funderingen op staal.

BaVib Ingenieursbureau beoordeeld de kwaliteit van bestaande funderingen. Vaak zijn dit funderingen van panden opgebouwd uit houten palen, kespen en langshout waarvan de kwaliteit wordt betwijfeld maar soms ook funderingen op staal.
Wij zijn betrokken bij een funderingsonderzoeken in de regio van Amsterdam, Amstelveen, Haarlem en Zaandam voor diverse opdrachtgevers. Hierdoor is er veel ervaring en kennis aanwezig om doelmatig en gericht de kwaliteit van bestaande paalfunderingen en funderingen op staal (dus zonder palen) te onderzoeken.

Wij verzorgen funderingsonderzoeken volgens de richtlijnen van F3O (F3O staat voor Organistaie Onafhankelijk Onderzoek Funderingen).

Een funderingsonderzoek kan uit verschillende onderdelen bestaan, die door ons in overleg met de opdrachtgever worden bepaald.


Funderingsproblemen met houten funderingen komen in vrijwel alle klei- en veengebieden voor.
Funderingen op staal in zand, klei- en veengebieden zakken met de bodemdaling.
Funderingen in zandgebieden vertonen over het algemeen minder problemen, maar kunnen bij een onjuist gekozen aanlegbreedte, door grondwaterstanddaling, door een onderliggende klei of veenlaag instabiel worden.


Bent u ook zo geschrokken van de berichtgeving van KCAF ( Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek ) door populistische uitspraken dat uw fundering slecht is.  Gelukkig zakken de woningen niet zo snel als dat KCAF ons doet geloven. Zo heeft de KCAF een funderingsviewer met als disclaimer "De funderingsviewer doet geen uitspraken over de staat van funderingen in specifieke gebieden. De kaart biedt wel een eerste inzicht in waar funderingsproblemen mogelijk kunnen opspelen en draagt zo bij aan de bewustwording rond deze problematiek". Die "bewustwording" noem ik gewoon bangmakerij.
Op eenvoudige wijze kunnen wij u vertellen hoe scheef uw woning staat en of  dit op korte termijn schadelijk is voor uw woning.
Een paar handvatten voor funderingsproblemen zijn.

Acuut funderingsprobleem:
1 - Plotselinge scheefstand of verzakking.
2 - Ontstaan van nieuwe schuine scheurenbij muuropeningen en bestaande scheuren worden zichtbaar groter.
3 - Wegspoelen grond onder een fundering op staal.

Verticale scheuren ontstaan in het algemeen door uitzetten en krimp van het metselwerk en zijn niet het gevolg van funderingsproblemen.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen

F3O - organisatie onafhankelijk onderzoek funderingen

-- Nieuws 1 november 2016 --- Op 25 oktober is de 3de herziende editie van de F3O Richtlijn Houten Paalfunderingen onder gebouwen onderzoek en beoordeling- als SBRCURnet publicatie uitgekomen. Deze nieuwe editie is per direct van kracht want er zitten tal van verbeteringen in die tot een beter en helder resultaat een funderingsonderzoek kunnen leiden. Belangrijke aanpassing betreft bijvoorbeeld de classificering van de staat van een fundering die in de nieuwe editie beter aansluit aan de praktijk. Ook is er een heldere omschrijving gegeven van de geldigheidsduur van een funderingsonderzoeksrapport en zijn de berekeningen van de belasting op het langshout verbeterd. F3O denkt met het uitbrengen van deze nieuwe editie een goede bijdrage te leveren aan het kwaliteitsniveau van het onderzoek aan houten paalfunderingen.

De classificatie wijziging is de grootste wijziging voor het beoordelen van de fundatie in de F3O richtlijn 2016.

code groen: het onderzoek toont aan dat de kwaliteit van de fundering nu en onder gelijkblijvende omgevingsomstandigheden in 25 jaar of meer, voldoet. Classificatie  ruim voldoende en voldoende.

code oranje: het onderzoek geeft geen duidelijke conclusies (goed of slecht) over de kwaliteit van de fundering. Monitoring kan meer duidelijkheid verschaffen. Classificatie redelijk of matig, handhavingstermijn 5-25 jaar.

code rood: het onderzoek toont aan dat de kwaliteit van de fundering dusdanig is dat herstel op korte termijn urgent en onafwendbaar is. Classificatie onvoldoende en slecht, handhavingstermijn 0-5 jaar.


BaVib Aangetaste houten paal

Aantasting palen onder woningen of bouwkundige constructies door bacteriën (onder water) of schimmels (boven water of in zuurstof rijk water).

Funderingsinspectie

 • Archiefonderzoek:. Het verzamelen van bouwkundige informatie van het pand bij het Gemeentearchief.
 • Visuele inspectie: Door het inspecteren van het pand wordt een eerste indicatie verkregen over de mogelijke kwaliteit van de fundering.
 • Lintvoegmeting en vloerwaterpassing:   Met een lintvoegmeting wordt de hoogteligging van een doorgaande horizontale voeg in het metselwerk van de buitengevels vastgesteld. Ervan uitgaande dat de lintvoeg oorspronkelijk horizontaal heeft gelegen, ontstaat een beeld van het zakkingsverschil dat sinds de bouw in de fundering van het pand is opgetreden.  Met een vloerwaterpassing wordt de scheefstand van de vloer langs de muren vastgelegd. Beide metingen zijn niet nauwkeurig genoeg voor herhalingsmetingen
 • Loodmeting: De scheefstand van de gevel in verticale richting bepalen.
 • Nauwkeurigheidswaterpassing: In de buitengevels van het pand worden meetpunten geplaatst. De hoogten van deze meetpunten worden nauwkeurig gemeten. Door deze meting regelmatig (b.v. 1 x per jaar) te herhalen wordt informatie over de zakkingssnelheid van de meetpunten verkregen.
 • Grondonderzoek:   Door het uitvoeren van een sondering wordt informatie verkregen over de bodemopbouw, de grondsoorten en de draagkracht van de bodem.
 • Grondwaterstand: Indien aanwezig wordt de grondwaterstand opgevraagd, via peilbuizen in de buurt, over de afgelopen periode.
 • Proefbelasting:. Door het uitvoeren van een proefbelasting kan de draagkracht van een paal worden vastgesteld.
 • Funderingsinspectie:  Door het graven van een inspectieput , meestal bepaald aan de hand van een lintvoegmeting) kan de fundering visueel worden geïnspecteerd. Gelet wordt op eventuele breuk of vervorming van de funderingsonderdelen. De fundering wordt ingemeten en gefotografeerd. De grondwaterstand wordt vastgesteld. De hardheid van het hout wordt bepaald met een inslaghamer.
 • Houtonderzoek: Afhankelijk van de hardheid van het hout kunnen er houtmonsters worden genomen. Dit is voor de bepaling van de houtsoort, het type en de mate van aantasting door bacteriën en schimmels en de overgebleven draagkracht.
 • Beoordelingsrapport en advies: In dit rapport worden de resultaten van de afzonderlijke onderdelen van het funderingsonderzoek gepresenteerd. Op basis hiervan wordt de kwaliteit van de fundering beoordeeld en wordt advies gegeven hoe te handelen in de toekomst.


Bavib Funderingsondeerzoek

Funderingsconstructie met langshout (L1), kesp (K1) en paal (P2).

Wilt u meer weten over funderingsonderzoek neem contact met ons op of vraag hier vrijblijvend een offerte aan.